1 Acacia – AKC

Price - $3,210.00

Reserve your pet - $300.00

Xango – AKC Reserved

Price - $2,675.00

Reserve your pet - $300.00

Utah – AKC Reserved

Price - $2,675.00

Reserve your pet - $300.00

Ursola – AKC Reserved

Price - $2,675.00

Reserve your pet - $300.00

1 Wetzell – AKC

Price - $2,675.00

Reserve your pet - $300.00

1 Winthrop – AKC

Price - $2,675.00

Reserve your pet - $300.00

Volcano – Cockapoo Reserved

Price - $2,354.00

Reserve your pet - $300.00

1Valencia – Cockapoo

Price - $2,354.00

Reserve your pet - $300.00

1 Vanka – Cockapoo

Price - $2,354.00

Reserve your pet - $300.00

1 Voom – Cockapoo

Price - $2,354.00

Reserve your pet - $300.00

Vamos – Cockapoo Reserved

Price - $2,354.00

Reserve your pet - $300.00

Vargo – Cockapoo Reserved

Price - $2,354.00

Reserve your pet - $300.00

Socks Reserved

Price - $2,675.00

Reserve your pet - $300.00

1 Solo AKC

Price - $1,926.00

Reserve your pet - $300.00

Oats – AKC Reserved

Price - $1,926.00

Reserve your pet - $300.00

1 Oslo – AKC

Price - $1,926.00

Reserve your pet - $300.00

Nobel – AKC Reserved

Price - $1,926.00

Reserve your pet - $300.00

1 Lukas – AKC

Price - $1,926.00

Reserve your pet - $300.00

1 Lollie – AKC

Price - $1,926.00

Reserve your pet - $300.00

Leonard – AKC Reserved

Price - $1,926.00

Reserve your pet - $300.00

1 Kenzo – Cockapoo

Price - $1,391.00

Reserve your pet - $300.00

Darla – Cockapoo Reserved

Price - $1,391.00

Reserve your pet - $300.00

1 Fluffy – AKC

Price - $1,391.00

Reserve your pet - $300.00

1 Wazoo – AKC

Price - $2,675.00

Reserve your pet - $300.00